انواع لیوان یک بار مصرف: لیوان ۲۵۰ و ۲۰۰ و ۱۵۰ و هویجی

لیوان 150 گرم

لیوان 150 گرم

لیوان 200 گرم

لیوان 200 گرم

لیوان 250 گرم

لیوان 250 گرم